การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 9

The 9th Hatyai National and International Conference

“พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”


วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561
ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

http://www.hu.ac.th/conference/

 

หลักการและเหตุผล (Rationales)

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่ สาคัญในส่วนของการ เป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังกล่าว คือ การผลิตผลงานวิจัยที่มี คุณภาพ สาหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ ภายใต้จุดเน้นนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งใน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกชน ซึ่งมีการดาเนินงานภายใต้ พันธกิจ หลัก 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักที่สาคัญคือ การผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยตระหนัก ถึงความสาคัญ ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย อันจะนาไปสู่การพัฒนา สังคมไทย และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่าย ด้านการ วิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ มาซึ่ง ผลงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถ ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน ให้กว้างขวางขึ้น โดยทาการ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็น อีกเวทีหนึ่งสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป


วันที่ 6 ธันวาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.