ด่วน!!!

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอ เชิญสถาบันการศึกษาส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "บ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสานอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพ เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 20 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มที วช. กำหนด โดยส่งมายัง วช. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 นี้

 

ศึกษารายละเอียดได้ทาง เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th

สอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ 025-612445 ต่อ 517, 530

หรือ ติดต่อรับสำเนาต้นเรื่องโครงการได้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 9 ชั้น 4

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

   

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ขอ เชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยดังนี้

1. จม.เชิญเข้าร่วมบ่มเพาะ

2. โครงการบ่มเพาะ

3. แผนที่มารวย

4. กำหนดการบ่มเพาะ

5. แบบฟอร์ม - ตอบรับเข้าร่วมบ่มเพาะ (pdf)

   แบบฟอร์ม - ตอบรับเข้าร่วมบ่มเพาะ (docx)

6. แบบฟอร์ม - concept paper (pdf)

   แบบฟอร์ม - concept paper (doc)

7. ที่พักใกล้เคียงโรงแรมมารวย


วันที่ 13 มีนาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 760 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.