ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-------------------------------------------

ด้วยตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงงาน จากโครงการ ABC-PUS/MAG ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนทุนระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น บัดนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เห็นชอบและอนุมัติทุน และเห็นชอบในการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจาก งบ บ.กศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามแผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โครงการดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 7

รายละเอียด......<<  คลิกที่นี่ >>

 


วันที่ 12 ตุลาคม 2552   โดย
อ่าน 801 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.