มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Bull Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ในการนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัด ท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความฉบับเต็มได้ตั่งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/


วันที่ 7 มกราคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 46 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.