ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Develop tools to assess performance of staff in Faculty of Management Sciences, Nakho Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวอัญรัตน์ วิเชียร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Develop tools to assess performance of staff in Faculty of Management Sciences, Nakho Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2551
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.