ฐานข้อมูลงานวิจัย

The Study of Guidelines to Develop Community Enterprises in the Area of Makluea Mai, Sung Noen, Nakhon Ratchasima Province by Using Sufficiency Economy Philosophy

ชื่อผู้ทำวิจัย:
Benjamas Apisitphinyo, Niwat Kunrasuprachok and Ekkarat Ekkasart
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
The Study of Guidelines to Develop Community Enterprises in the Area of Makluea Mai, Sung Noen, Nakhon Ratchasima Province by Using Sufficiency Economy Philosophy
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.