ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2556
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.