ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหอมแดง
Development of Shallot sauce

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ผศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหอมแดง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Development of Shallot sauce
ปีงบประมาณ:
2551
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.