ฐานข้อมูลงานวิจัย

การผลิตสีธรรมชาติจากผักและผลไม้ด้วยวิธีการทางเอนไซม์และการทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การผลิตสีธรรมชาติจากผักและผลไม้ด้วยวิธีการทางเอนไซม์และการทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.