ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาการใช้ระบบการจัดการความรู้สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
A study of using knowledge management system for teaching and learning by web application

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อาจารย์สิริกร กรมโพธิ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาการใช้ระบบการจัดการความรู้สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A study of using knowledge management system for teaching and learning by web application
ปีงบประมาณ:
2551
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.