ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สิริกาญจน์ สันติเสวี
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2555
สาขา:
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.