ฐานข้อมูลงานวิจัย

ภูมิศาสตร์บรรพกาล การจำแนก และการอนุรักษ์ไดโนเสาร์ในอำเภอเมืองนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ประเทือง จินตสกุล, ยุพา ทาโสด, จรูญ ด้วงกระยอม และยุทธนา ตอสกุล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ภูมิศาสตร์บรรพกาล การจำแนก และการอนุรักษ์ไดโนเสาร์ในอำเภอเมืองนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2553
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.