ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันในการปรับปรุงองค์ประกอบของกรดไขมันในคุกกี้
Application of Sunflower Sprouts to Improve Fatty Acid Composition of Cookies

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย และสุกัญญา กล่อมจอหอ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การใช้ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันในการปรับปรุงองค์ประกอบของกรดไขมันในคุกกี้
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Application of Sunflower Sprouts to Improve Fatty Acid Composition of Cookies
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.