ฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบพยากรณ์และแบบจำลองสถานการณ์ข้าวไทย
Forecasting and Simulation system of Thai Rice Situation

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สายสุนีย์ จับโจร และฉัตรชัย เจียมรัมย์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ระบบพยากรณ์และแบบจำลองสถานการณ์ข้าวไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Forecasting and Simulation system of Thai Rice Situation
ปีงบประมาณ:
2556
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.