ฐานข้อมูลงานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมายองค์ความรู้ข้าวไทยด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
Design and development of the Thai rice Ontology for Semantic Web Search Engine with QFD technique

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ และ ขนิษฐา กุลนาวิน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมายองค์ความรู้ข้าวไทยด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Design and development of the Thai rice Ontology for Semantic Web Search Engine with QFD technique
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.