ฐานข้อมูลงานวิจัย

รายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง/ผุ้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2548 -2549
-

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ลลิตา ธงภักดี
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
รายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง/ผุ้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2548 -2549
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
-
ปีงบประมาณ:
2551
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.