ฐานข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการศึกษารูปแบบเรือนพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
A STUDY OF VERNACULAR HOUSING FOR THE ELDERLY PERSON IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ศาสตรา ตั้งใจ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
แนวทางการศึกษารูปแบบเรือนพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A STUDY OF VERNACULAR HOUSING FOR THE ELDERLY PERSON IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.