ฐานข้อมูลงานวิจัย

การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการท้องเที่ยววิถีไทยด้วยการบูรณาการฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
The Encouragement and Increasing protentiality of the Thainess Traveling using the integration of Knowledge Based Information and Communications Technology

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการท้องเที่ยววิถีไทยด้วยการบูรณาการฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Encouragement and Increasing protentiality of the Thainess Traveling using the integration of Knowledge Based Information and Communications Technology
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.