ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Development of computer network uquipment check system in Nakhon Ratchasima Rajaphat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อนุพงษ์ โพธิ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Development of computer network uquipment check system in Nakhon Ratchasima Rajaphat University
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.