ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ลิเกโคราช
The Study of opinions on website development Li-Kea Korat

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวปฐมาภรณ์ เถาว์พัน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ลิเกโคราช
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Study of opinions on website development Li-Kea Korat
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.