ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A survey research on the students’ opinion about the dress code of regular students in Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ปานวัชราคม และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A survey research on the students’ opinion about the dress code of regular students in Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.