ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความสามารถช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาของนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อนช่วยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอุดมศึกษา จากการใช้ชุดพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนนักศีกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกนก ธูปประสม และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความสามารถช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาของนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อนช่วยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอุดมศึกษา จากการใช้ชุดพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนนักศีกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.