ฐานข้อมูลงานวิจัย

การทดสอบภาคสนามเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดประสิทธิภาพสูงแบบมัลติจังก์ชันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5.5 x 5.5 mm ที่ใช้ร่วมกับระบบรางรวมแสงแบบพาราโบลาภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้นบนดาดฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีัมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การทดสอบภาคสนามเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดประสิทธิภาพสูงแบบมัลติจังก์ชันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5.5 x 5.5 mm ที่ใช้ร่วมกับระบบรางรวมแสงแบบพาราโบลาภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้นบนดาดฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีัมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.