ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A Development of Professional Experience System through the Internet Network of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A Development of Professional Experience System through the Internet Network of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.