ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาสื่อให้ความรู้ในการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
The development of media literacy in basic computer maintenance

ชื่อผู้ทำวิจัย:
จักรรวี แสงจันทร์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาสื่อให้ความรู้ในการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The development of media literacy in basic computer maintenance
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.