ฐานข้อมูลงานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาระบบดาวคู่
Design and development of multimedia to study on binary system

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาระบบดาวคู่
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Design and development of multimedia to study on binary system
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.