ฐานข้อมูลงานวิจัย

ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาใน "เฟซบุ๊ก"
Language Used in "Facebook"

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาใน "เฟซบุ๊ก"
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Language Used in "Facebook"
ปีงบประมาณ:
2555
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.