ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีไทยภาคปกติ รายวิชา 205133 (ปี่พาทย์) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้ชุดการสอน

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สุธาสินี สุขเกษม
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีไทยภาคปกติ รายวิชา 205133 (ปี่พาทย์) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้ชุดการสอน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.