ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
136การศึกษาโครงการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมปรายตา พรมแสน2558
137กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ และเอกรัตน์ เอกศาสตร์2558
138The Study of Guidelines to Develop Community Enterprises in the Area of Makluea Mai, Sung Noen, Nakhon Ratchasima Province by Using Sufficiency Economy PhilosophyBenjamas Apisitphinyo, Niwat Kunrasuprachok and Ekkarat Ekkasart2558
139การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหวัณวิทยาคาร โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Moodleพิชญาภา ชะวางกลาง2558
140การศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และชีวภาพขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างกไล : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร2558
141การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสายสุนีย์ จับโจร และสุดาใจ โล่ห์วนิชชัย2558
142การพัฒนาระบบอควาโปรนิกส์เพื่อการนำสิ่งขับถ่ายจากการเลี้ยงปลามาเป็นปุ๋ยให้พืชในพื้นที่ดินเค็มหฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ, นิรันดร์ คงฤทธิ์ และพวงพรภัสสร์ วิริยะ2558
143การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น เป็นสุขสิริกร บุญสังข์, วรรณษา แสนลำ, นัฏฐา มณฑล และนิตยา ปรุกระโทก2558
144ความหลากหลายของข้าวพื้นเมือง การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ในบริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมาธีระ ธรรมวงศา และสายใจ ปอสูงเนิน2558
145การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบอย่างเป็นระบบโดยการสอนกลยุทธ์การตั้งคำถามตามรูปแบบ Special Chef ของนักศึกษาสายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาระดี ชาญวิรัตน์, ประดับศรี พินธุโท และสุภาวดี วิสุวรรณ2558
146การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโคราชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเนตรชนก คงทน, พีรวิชญ์ คำเจริญ และจิรพัฒน์ โทพล2558
147ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปี 2564อดิศร เนาวนนท์ และคณะ2558
148การรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นในตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาบุษกร จันท์เทวนุมาส และวนิดา นเรธรณ์2558
149การศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของสโมสรนักศึกษาในงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจตุรงค์ ธนะสีลังกูร2558
150การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาทูรย์ มีกุดเวียน2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.