ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
166การศึกษาความเครียดจากการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาศักดิ์ชัย ภู่เจริญ2558
167การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากนกพร ฉิมพลี2558
168ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาชิตวรา บรรจงปรุ2558
169การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากนกกร เมตตาจิต2558
170ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์2558
171การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการและการทดสอบความไวต่อยาด้านจุลชีพของเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโครีดนมแคทรียา สุขวรรณ2558
172การขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมาสู่มาตรฐานสากลวาสนา ภานุรักษ์ และคณะ2558
173การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดนครราชสีมาวาสนา ภานุรักษ์ และคณะ2558
174การศึกษาภูมิปัญญาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์สู่มาตรฐานสากลวิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ2558
175ผลของเชื้อราอาบัสคูล่า ไมคอร์ไรซ่า และความถี่ในการตัดหญ้าต่อผลผลิต และคุณตค่าทางอาหารของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเป็นอาหารหยาบของแพะเนื้อศิวพร แพงคำ, สิริพร สิริชัยเวชกุล, นิจพร ณ พัทลุง, ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร2558
176แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมาเศรษฐวัฒน์ โชควรกุล2558
177การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศและสื่อผสมของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายสามารถ จับโจร และคณะ2558
178การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมสุวิมล ตั้งประเสริฐ2558
179การศึกษาสมรรถนะหลักเพพื่อการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรราชภัฏนครราชสีมาปัทมาภรณ์ อำไพกูล2558
180การวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ XY Leonisรณกฤต รัตนมาลา2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.