ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
211การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกลางพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้ชุดการสอนธัญญานี ศรีสมบัติ2557
212การพัฒนาระบบสารสนเทศรับ-ประเมินบทความเพื่อลงในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารุจิรา ริคารมย์2557
213ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทิวากรณ์ ราชูธร และนรา ระวาดชัย2557
214การรวบรวมเชื้อพันธุ์ ลักษณะทางสัญฐานวิทยา และคุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดข้าวพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมาธีระ ธรรมวงศา2557
215ผลการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร2557
216การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของรายวิชาการออกแบบภายใน 1 รหัสวิชา 554251ณัฏวรัตน์ ขจัดภัย2557
217อิทธิพลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งต้านมนุษย์เอ็มซีเอฟ-7จิณณวัฒน์ มานะเสถียร2557
218การปรับปรุงสมบัติเชิงกลพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยเทคนิคการเชื่อมขวางโครงสร้างร่างแหโดยไซเลนและน้ำอนุชิต คงฤทธิ์2557
219การบูรณาการข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อการบริหารจัดการมลพิษทางน้ำและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำลำตะคองมาโนช ถินสูงเนิน2557
220ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการค้นคืนและแสดงข้อมูลคุณภาพและมลพิษทางน้ำอิงฐานความรู้มาโนช ถินสูงเนิน และคณะ2557
221ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการจัดการมลพิษทางน้ำด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่งแบบดีซีซั่นทรีศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์2557
222การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น เป็นสุขสิริกร บุญสังข์ และคณะ2557
223การศึกษาความหลากหลายและประสิทธิภาพของเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศสีดาสิริพร สิริชัยเวชกุล และ นิจพร ณ พัทลุง2557
224แนวทางการออกแบบโครงข่ายทางสัญจรที่เหมาะสม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาริสา หิรัญตียะกุล2557
225การศึกษารูปบบและความหมายของภาษาบาลีสันสกฤตและทมิฬในสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขียนด้วยอักษรไทยคฤนถ์จากต้นฉบับตัวเขียนของหอสมุดแห่งชาติวรเดช มีแสงรุทรกุล2557


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.